بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری

ترسالي
فایل کامل بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

در راستاي تدوين طرح هاي جامع مبارزه با خشکسالي انجام مطالعات پايش و ارزيابي خشکسالي ار اهميت خاصي برخوردار است. اين پژوهش به منظور تعيين شديد ترين ترسالي ها و خشکسالي هاي برخي از ايستگاه هاي استان چهارمحال و بختياري در سيکل زماني شش ماهه ويکساله و با استفاده از نمايه SPI انجام شد.شاخص بارش استاندارد(SPI) كه توسط مك كي و همكاران (1993) ارائه گرديد به عنوان يكي از شاخص هاي خشكسالي هواشناسي قادر به برآورد ويژگي هاي مختلف خشكسالي و ترسالي مي‌باشد و مي‌توان از آن جهت تجزيه و تحليل خشكسالي‌هاي گذشته و بررسي دوره بازگشت خشكسالي‌ها براي پيش‌بيني آينده در هر منطقه استفاده كرد.بطورمفهومي Spi نمره سيگمايي (Z-Score)Z يا ميزان انحرافات استاندارد بالاتر يا پايين‌تر از ميانگين را نشان مي‌دهد.برازش داده هاي بر توزيع آماري در اين پژوهش نيز سعي گرديده، داده ها براساس توزيع گاما برازش گردد و نيز به منظور انتخاب مناسب ترين تابع توزيع احتمال منطقه اي از نرم افزار Hyfa استفاده گرديد و داده ها باتوزيع هاي گمبل و لوگ نرمال دو پارامتره برازش داده شد و با توجه به ميانگين انحراف نسبي هر يک از توزيع ها مشخص شد که توزيع گاما، مناسب ترين توزيع مي باشد. پس از بدست آوردن مجموع بارش در مقياس هاي نام برده ، توسط مقادير α و β و فرمول g(x) ، مقدار g(x) بدست آمد و سپس با استفاده از فرمول t، مقدار t نيز محاسبه شد و پس از انجام کليه اين محاسبات، SPI معادل بدست آمد .

 • شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی

  شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی فایل کامل شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی به همراه لینک دانلود دانلود فایل انواع موتور از نظر احتراقالف: موتورهاي احتراق خارجي (برون سوز)در اين نوع موتوركه در گذشته از آن استفاده…

 • بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian

  تحقيق مديريت فایل کامل بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian به همراه لینک دانلود دانلود فایل مراجع‌را می‌توان به عنوان یک ترازوی خوب برای مقایسه روشهای مختلف بکار برد. بعنوان مثال: مراجع استراتژی، انتخاب و جایگزینی را بکار گرفتند که با…

 • پروژه آمار بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان سرپرست خانوار

  پروژه آمار بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان سرپرست خانوار فایل کامل پروژه آمار بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان سرپرست خانوار به همراه لینک دانلود دانلود فایل پروژه آمار بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان سرپرست خانواربخشی از متن…

 • گزارش کارآموزی کامیونهای مازیران

  دانلود گزارش کارآموزی فایل کامل گزارش کارآموزی کامیونهای مازیران به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی چگونگی تهیه کامیونهای مازیرانشرکت مازیرانرشته: مکانیک گرایش ماشین آلاتمحل کارآموزی: چالوس کیلومتر 4 جادة کمربندی نوشهرفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 29شرکت مازیران یک…

 • آشنایی با شعرای اپیکور

  اپیکور فایل کامل آشنایی با شعرای اپیکور به همراه لینک دانلود دانلود فایل سلام. اینم یک مجموعه بینظیر و نادر دیگهشعرای اپیکور چه کسانی هستند؟ آشنایی با شعرای اپیکور . دوستان این مجموعه در زمینه معرفی شعرای اپیکور میباشد که…